ČEPS, a.s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona (č. 458/2000 Sb.). Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 68 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2979 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napěťovou hladinou 220 kV. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur, zástupci ČEPS aktivně působí i v pracovních skupinách a týmech řady organizací a uskupení (ENTSO-E, CEE TSO, EURELECTRIC, CIGRE, TSC-TSO Security Cooperation, GCC–Grid Control Cooperation, WEC…).

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě (více).